Winɩ́ɛma sɩɛbɛrɛ

Kuitigiri

 

 

Foto 1
 

Foto 2
  

Foto  3
 

Foto 4

Time

 

Winɩ́ɛma time lã́gã́ 1
 
  
 
 

Winɩ́ɛma time lã́gã́ 2
 
 
 
 

Bɩɛnɩ

 
Partager