Ná ãkiere

Tɛnɛ lɩ́ winɩ́ɛ lã́gã. Ná wɔ winɩ́ɛ kɩ́ jeguru tɛnɛ ; bɩ́ tɩ ʋ mɩ ná kálɩ winɩ́ɛ pɩɩrɩ tɛnɛ. Ná bɩ cɔ̃́ ã́ nɛ́ kɩ́ habʋ, ná boeli wɛ̃nɩ lé ã́ bɩ́ lɩ́ je ná nɛ, sɛ̃́.  

 

map of BF Winye speaking area.jpg

Fête de dédicace du Nouveau Testament winyé

Dedicace NT winye1.jpg
Dedicace NT winye2.jpg

 

Tɛnɛ ɛ̃́nɩ dó mayɩ̃ɛ, kʋ̃́nʋ́ ví yʋ̃́ kɩ́ sú

 

Partager